نشست 227 «هفت شعر از ادبیات هجو یا اروتیک کلاسیک فارسی» همراه با شاهرخ مشکین قلم

در کافه لیت این هفته، شاهرخ مشکین قلم، هنرمند ایرانی،  هفت شعر از از ادبیات هجو یا اروتیک کلاسیک فارسی از سعدی، مولوی، سنایی، عبید زاکانی، قاآنی، وحشی بافقی،  ایرج میرزا و غلام ساروی را بازخواني خواهد کرد و سپس درباره این اشعار با حضار به بحث خواهد پرداخت
 حضور کودکان در این برنامه توصیه نمیشود

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This