نشست 216: تأثیر سیاستهای پولی، نظارتی، مالیاتی، انرژی و نظامی بر اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

در این نشست ونداد قیاسی تأثیر سیاستهای پولی، نظارتی، مالیاتی، انرژی و نظامی را بر اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توضیح خواهد داد.

ونداد غیاثی مشاور در امور مالی و سرمایه گذاری میباشد.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This