نشست ۱۸۰: آنچه در مورد مکمل های غذایی خوب است بدانیم

در برنامه صد و هشتادم کافه لیت همراه با میلاد بهار میشویم و موضوع جلسه این هفته را به بررسی مکمل های غذایی و نقش آنها در یک رژیم غذایی مفید و مؤثر اختصاص میدهیم.
میلاد بهار، از سال ۲۰۰۷ مطالعات فراوانی‌ در زمینه تغذیه و سلامت انجام داده است. او در سال ۲۰۱۰ مهمان برنامه ۳۷ کافه لیت بود و در باره کلسترول برای ما صحبت کرد. وی همچنین در تاریخ 5 ژوئن 2015 برای بار دوم ،در برنامه 163، مهمان کافه لیت شد و برایمان از “9 مرحله تا سلامتی کامل” گفت.
استقبال شما عزیزان از دو برنامه پیشین میلاد، ما را بر آن داشت تا به برگزاری مباحثی در حوزه سلامت و تغذیه به شکل مستمرتری بیاندیشیم. در این راستـا، پس از جمعبندی سوالات مطرح شده و مباحث مورد علاقه حاضرین در دو جلسه پیشین، بر آن شدیم تا جلسه صد و هشتادم کافه لیت را، همراه با میلاد بهار، تخصیص دهیم به بررسی مکمل های غذایی و نقش و جایگاه آنها در رژیم غذایی روزمره و سلامت جسمانی ـ رروانی انسان مدرن.
همراه ما شوید و مثل همیشه با پرسشها و پیشنهادهای سازنده خود، ما را در پیشبرد این برنامه و نیز در برپایی مباحثی از این دست در آینده، یاری دهید.
[insert_php] show_gallery(); [/insert_php]

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This