«دماوند من کو؟ »  سخنی پیرامون بار عاطفی مهاجرت

پری برکشلی از کودکی موسیقی و بویژه پیانو را نزد پدر خود، چهرۀ شهیر موسیقی شناسی ایران، دکتر مهدی برکشلی، و نیز کیتی خسروی، پیانیست معروف روسی، آموخته بود. او تحصیلات خود را در فرانسه انجام داد، از کنسرواتوار پاریس فارغ التحصیل شد. سپس به ایران بازگشت وبه دانشیاری دانشگاه تهران ودر پایان به مدیریت گروه موسیقی دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران رسید.

پری برکشلی کتابی به زبان فرانسه نگاشته که در ماه نوامبر سال 2015 توسط انتشارات L’Harmattan منتشر شده است و Où est passé mon Damâvand نام دارد که می‌توان آنرا با عناوین دماوند من کجا رفت؟ دماوند من چه شد؟ دماوند من کجاست؟ یا دماوند من کو؟ معرفی کرد. این کتاب رویاروئی نویسنده است با دوری از سرزمین خود. تبعیدی که شاید با توجه به پیشینه وی در ظاهر سهل بنظر میرسید ولی بار عاطفی ان بگونه ای تاثیر گذار بود که وی را تشویق به نوشتن این کتاب کرد. در این جلسه گذری خواهیم داشت براین کتاب ودرباره بار عاطفی مهاجرت به بحث خواهیم نشست.

 

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This