نشست ۲۲۲: رژیم دموکراتیک چیست؟

بابک مینا، دانش آموخته مردم شناسی از دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای فلسفه در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس (EHESS: école des hautes études en sciences sociales)، مهمان این هفته کافه لیت خواهد بود. بابک مینا برای آشنایان به فضای روشنفکری ایران چهره ای شناخته شده است و از وی مقالات متعددی در رسانه‌های گوناگون مانند بی بی سی فارسی منتشر شده است. از نوشته های متعدد بابک مینا در مجلات مجازی و کاغذی میتوان دریافت که تمرکز اندیشه وی فلسفه سیاسی و دموکراسی است. در نشست این هفته کافه لیت نیز بابک مینا برای ما از دموکراسی خواهد گفت. اینکه رژیم دموکراتیک چیست؟ وی میگوید : «تامل بر روی دموکراسی گویی کاری لغو است: ما می‌دانیم دموکراسی چیست. کلمه شفاف است، کافی است آن را تلفظ کنیم تا معنایش را دریابیم. اما آیا به راستی چنین است؟ کافی است دموکراسی را به پرسش بگیریم تا از ما روی برتابد و محجوب شود. تعبیر «رژیم دموکراتیک» اشاره‌ای است به هستی سیاسی انسان معاصر، و درست به همین دلیل برای شناخت وضعیت انسان معاصر باید از «رژیم دموکراتیک» بپرسیم. در اولین قدم می‌توانیم بگوییم: رژیم دموکراتیک بیش و پیش از هرچیز سازمان‌دهی مداوم سلسله‌ای از جدایی‌ها است. جدایی میان عمومی و خصوصی، واقعیت و ارزش، دین و دولت و غیره. سازمان‌دهی این جدایی‌هاست که آزادی سیاسی را در جوامع معاصر غربی می‌آفریند و بقاء و دوام‌ آن را تضمین می‌کند.»

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This