شهروز مهاجر، متولد 1363/1984، پژوهشگر تاریخ هنرهای تصویری و مطالعات فرهنگی در دوره ی معاصر، در تاریخ 16 ژوئن 2017 مهمان کافه لیت پاریس خواهد بود. علاوه بر انتشار مقالات متعدد، تدریس تاریخ هنر و برگزاری کنفرانس¬هایی در این حوزه، از تألیفات و ترجمه های وی می توان به این نمونه ها اشاره کرد: ترجمه ی کتاب «تصویرسازی داستانی در کتاب های چاپ سنگی فارسی» تألیف پروفسور اولریش مارزلف (تهران: نشر نظر، 1390/2011)؛ ترجمه ی کتاب «چاپ سنگی فارسی از نگاه شرق-شناسان» (گزیده¬ای از مقالات مرتبط در دانشنامه ی ایرانیکا و مستشرقان اروپایی، تهران: نشر پیکره، 1391/2012)؛ «مکتب نقاشی کمال الملک» (تهران: نشر پیکره، با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 1393/2014)؛ «پیشینه ی زیباسازی شهر تهران» (با تأکید بر مجسمه های شهری تهران در دوری پهلوی، تهران: نشر پیکره، با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، 1394/2015)؛ «پژوهشی در گرافیک کبریت ایرانی» (تهران: نشر نظر، 1396/2017) و کتاب «تاریخنگاری هنر: با نگاهی به نقد نگاشت هنر تجسمی نوگرا در ایران» (مجموعه مقاله، به کوشش شهروز مهاجر، تهران: انتشارات حرفه هنرمند، 1396/2017).