نشست ۲۰۹: داستان رستم و سهراب ، همراه با بردیا دانشور

موضوع نشست این هفته داستان رستم و سهراب خواهد بود از زبان بردیا دانشور.
وی قصد دارد به تفسیری از داستان بپردازد که در اساطیر زروان آمده است و برخی از تناقضات در داستان را برجسته و آنها را از طریق اساطیر زروان توضیح دهد.
دانشور توضیح خواهد داد که رستم به هنگام کشتن سهراب می دانسته که وی پسرش می باشد اما چاره دیگری نداشته است و …..


لیست منابع تحقیق بردیا دانشور:
* Bahar, M. Az Ostoureh ta Tarikh. Tehran: Nashre Cheshmeh, 2007.
* Bahar, M. Pogouheshi dar Asatir e Iran. Tehran: Nashre Agah, 1997.
* Bahrani, Z. Salleh Hosseini. “Tragedy e Rostam va Sohrab”. Farhang o Zendegi 18 (1975).
* Eslami-Nodouchan, M. A. Nameh e Namvar. Tehran: Nashreh Ghatreh, 2003.
* Ferdowsi. Shahnameh. Samengesteld door Khalegi Motlagh, D. Tehran: Center for Grand Islamic Encyclopedia. 2007. Deel 2.
* Ferdowsi. The Tragedy of Sohrab and Rostam. Vert. Jerome W. Clinton. Seattle: University of Washington Press. 1987.
* Ghaffari, F. “Daramadih bar Namajeshhajeh Irani”. Iran Nameh 9.2 (1991): 176-185.
* Mahjoub, M. J. Rostam o Sohrab. Cultural Institution of Mahour, 1994. Audio Tape, deel 2 van 8.
* Mahjoub, M. J. Afarin e Ferdowsi. Tehran: Morvaried, 1992.
* Mahjoub, M. J. “Naghali va Gheseh Khani”. Iran Nameh 9.2 (1991): 186-211.
* Minavi, M. Ferdowsi va Shere Ou. Tehran: Tous, 1993.
* Mokhtari, M. Hamaseh dar Ramz o Razeh Melli. Tehran: Nashreh Ghatreh, 1989.
* Davis, D. Shahnameh The persian Book of Kings. New York: Penguin Books 2006.
* Parham, B. Ba Negah e Ferdowsi: Mabanie Naghdeh Khrad e Siasy dar Iran. Tehran: Nashreh Markaz, 1994.
* Safa, Z. Hamase-sarâ’i dar Iran. Tehran: Amir Kabir, 2010.
* Shohar, J, en Hassan Anbari. Ferdowsi’s Ghamname e Rostam o Sohrab. Tehran: Nashreh Ghatreh, 2009.
* Zaehner, R. Zurvan. Vert Temour Ghadeli. Tehran: Ensharat e Fekreh Rouz. 1995.

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This