نشست ۲۰۷: تجسّمی از انسان فردا در سایۀ دستاوردهای نوین درمانی

جمعه 17 مارس، 8 تا 10 شب کافه پون نوف همراه با فرشته بارئی

در آستانۀ دنیائی جدید

جهان آینده سیستم درمانی ای را رقم میزند که درآن تمرکز بیش از پیش بر روی خصوصیات فرد به فرد بیماران قرار میگیرد و پیشگیری و معالجه برهمین مبنا طراحی میشود. در عصر درمان ِمختص به فرد، که از آن با نام «پزشکی شخصی» یاد میکنند، مفهوم پیری و بیماری های کهنسالی معنای امروزی را نخواهند داشت. گشایش افق های نوین در بینش و دانش امروز، وعده هایی شگفت انگیز آفریده است که آرزوهای ما را برای دگردیسی، پوست انداختن، جوان، نو و تازه شدن  شعله ور میسازد. آرزوهایی که توسط چهار عامل اصلی هدایت میشوند: – نانوتکنولژی – بیوتکنولوژی – رایانه – علوم شناختی

کاشت حافظه افزون، مجهز شدن به بازوهای بیونیک، نورون های مصنوعی، بیوسنسورهائی که وضعیت کلی بدن را در هر لحظه می سنجند، هوش مصنوعی،…

 در جستجوی انسانی توانمند تر تا کجا میتوان پیش رفت؟

مهمان این برنامه ما خانم فرشته بارئی، استاد دانشگاه، مشاور شرکتهای داروسازی و مدیر انجمن Bionowin santé Ave  میباشد.

Quelques références : 1- Devenirs de l’humain et fiction contemporaine : imaginaires de la fin, corps bio-technologiques et subjectivités numériques Evolutions of Man and Contemporary Fiction: Imagining the End, Bio-tech Bodies and Digital Subjectivities Hélène Machinal 2016 2- LE DÉFI POLITIQUE DU POSTHUMANISME, Mark Hunyadi,S.E.R. | « Études » 2015 3- « Techno-imaginaires du corps à l’ère des technosciences. Art contemporain et utopie de la transformation » Marina Maestrutti Cahiers de recherche sociologique, n° 50, 2011, p. 77-95. 4- A World without Causation: Big Data and the Coming of Age of Posthumanism David Chandler University of Westminster, UK, 2015 Rapports en ligne Plan japonais de développement des sciences : http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/3rd-BasicPlan_06- 10.pdf Rapport Technologies convergentes – Façonner l’avenir des sociétés européennes, rendu en 2004 par le groupe Foresight the New Technology Wave http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_A_MotivationOutlook.pdf Rapport Nanomed : http://www.nanomedroundtable.org/system/files/private/Nanomed_final%20report_condensed%20version.pdf Sites entreprise : Communiqué d’IBM : http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35251.wss http://www.nanohale.com/en/vision.html

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This