نشست ۱۹۳: همسران چند فرهنگی، دشواری ها و امیدها

دکتر حسین فرهمند پزشکی را در دانشگاه های پهلوی شیراز و ملی ( شهید بهشتی امروز) تهران آموخت. از 1980 ساکن فرانسه شد و در ژنتیک، سکسولوژی و روانپزشکی میان فرهنگی (Psychiatrie Transculturelle) تخصص گرفت و در بیمارستان ها و مطب شخصی به کار پرداخت. در بیش از سی سال زندگی پزشکی صدها مراجع از قوم ها و فرهنگ های گوناگون را پذیرفت و به گفته ی خودش ” روان رفتار یاوری” کرد. جز پزشکی علاقمند به ادبیات است و در ایران تا پیش از تعطیل اجباری، سردبیر “آیندگان ادبی” بود.
موضوع سخنرانی این نشست بررسی ویژگی های ازدواج های مخلوط ست. ازدواج در معنای گسترده و نه تنها حقوقی و مدنی ؛ و مخلوط به معنای چند فرهنگی. زن و مردی برخاسته از دو قوم و ملت و فرهنگ که به دلایل گوناگون تصمیم به زندگی مشترک می گیرند. ویژگی های این زوج ها در کجاست؟ دکتر فرهمند علاقمند به سکسولوژی مقایسه ای است. موضوع پایان نامه ی او در سکسولوژی “مقایسه رفتار جنسی میان زنان فرانسوی و ایرانی” بود. 120 ایرانی و 140 فرانسوی به یک پرسشنامه ی سی سوالی پاسخ دادند و چند تفاوت جالب بین دو گروه یافت شد.
اما در برنامه ی این هفته ی کافه لیت دکتر فرهمند می خواهد جنبه های گوناگون پیوند چند فرهنگی را توضیح دهد. آیا این ازدواج ها با پیوندهای هم-فرهنگ تفاوت های بارزی دارند؟ آیا دینامیک زوج چند فرهنگی آبستن تنگناهایی ست که آن را از آغاز از زوج تک فرهنگی ( یا هم فرهنگ) متمایز می کند؟ آیا درگیری ها ی زن و مرد دگر فرهنگ از جنس دیگری است ؟ و سرانجام آیا آینده ی چنین همسرانی مبهم تر و تیره تر از همسران هم فرهنگ است یا بهتر و روشن تر؟

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This