نشست ۱۹۰: ردپای مانی در فرهنگ چین، همراه با نهال تجدد

دین ایرانی، مانویت، در قرن هشتم میلادی به چین رسید و به سبب فعالیت مبلغانش امپراتور چین به آنها آزادی دین و مسلک شان، حق داشتن معابد، و ترجمه متن های مقدسشان را اعطا کرد. حماسه حضور و زندگی مانویان در چین از قرن هشتم تا سیزدهم میلادی و چگونگی اشاعه ایمان شان موضوع گفتگوی این هفته کافه لیت هست با حضور نهال تجدد.
نهال تجدد نویسنده و پژوهشگر ایرانی-فرانسوی دارای دکترای زبان و ادبیات چینی است. پایان نامه دکترای وی با عنوان «مانی، بودای روشنایی» برای اولین بار ترجمه از یک متن مانوی نوشته شده به زبان چینی را ارائه میدهد که یک دستورالعمل دینی واقعی و تنها شاهد نوشته شده توسط خود مانویان هست. از آن زمان نهال تجدد پیرامون تاثیر ایرانیان بر فرهنگ و تمدن چین کار و پژوهش میکند. وی معتقد است ادیان بودایی، مسیحی، مانوی، زرتشتی، یهودی، و اسلام در حقیقت در چین توسط مبلغان آمده از دنیای ایرانی انتشار یافته اند. در سال ۲۰۰۷ نهال تجدد موفق شد به دریافت جایزه معتبر «مدال بزرگ فرانسه زبانی» شد

(grande médaille de la francophonie)

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This