نشست ۱۸۷: روشنفکر چگونه خود را از خود می رهاند؟ تعمقی درباب زندگی روزمره و روشنفکری معاصر در ایران امروز

مفهوم سکولاریزاسیون در طول چند قرن گذشته تحولات مفهومی و معرفتی به خود دیده است. هرچند که مطالعه ی روند سکولاریزاسیون مستقلا به عنوان تجربه ای سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است، اما باید به خاطر داشت که هر جامعه ای ،از جمله جامعه ی ایران، این روند را به شیوه ی خاص خود تجربه می کند. امروزه در جوامع مسلمان، سکولاریزاسیون از جمله مسایلی است که نزد متفکرین و روشنفکران به «پروبلماتیک» تبدیل شده است. این امر بدان جهت است که سکولایزاسیون بنا به تجربه ی زیسته ی هر جامعه ای و شرایط خاص سیاسی اجتماعی اش با ارزش های کنونی گفتمان غالب جهانی از جمله دموکراسی، ناسیونالیسم، تکثرگرایی، … در ارتباط نزدیک قرار میگیرد. جامعه ی ایرانی که به عنوان جامعه ای در حال گذار به دموکراسی معرفی می شود به شیوه ی خود با سکولاریزاسیون درگیر می شود.

مونیکا موسوی دانشجو در مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی در دانشگاه عالی علوم اجتماعی EHESS و در حال اتمام تز خود در رابطه با گفتمان نسل جدید روشنفکری و «روشنفکری واسط» در ایران بعد از انقلاب میباشد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This