نشست ۱۸۶: اسلام سياسی، سکولاريسم و لائيسته: تاملی در پرتو تجربه ايران معاصر

در تاريخ معاصر ايران، دوانقلاب سرنوشت ساز رابطه پيچيده مذهب ، سکولاريسم و لائيسته را مطرح می کنند: انقلاب مشروطه ( 1906ـ1911) و انقلابی که اسلامی لقب گرفت( 1979).
اين پيچيدگی زمانی آشکار می شود که به جهت گيری های اين دوانقلاب توجه کنيم . در انقلاب مشروطه ، مشروعه خواهان که اسلام گرايان آن زمان بودند با مشروطه خواهان انقلابی به ضديت برخاستند اما پيروز نگشتند.اين پيروزی دهه ها بعد در انقلاب 1979 رخ داد و اسلام گرايان را به قدرت رساند. حال آنکه طی چندین دهه، در متن نوسازندگی (مدرنیزاسیون)، روند سکولاريزاسيون در ايران پيش رفته بود. در اين زمان، طبقات متوسط شهری که نقش تعیین کننده ای در انقلاب بازی کردند، خوشبینانه به استقبال شعارهای اسلام گرايان رفتند. همتايان آنها اما، دهه ها پيش، در انقلاب مشروطه، درصف مخالف اسلام گرايان قرار داشتند.
اگر قرار بود مذهب هدایت کننده آمال سیاسی مردم ایران باشد، چرا در آن زمان امکان قد علم کردن نیافت؟ و چه شد که اسلامگرايان چنين اقتداری در انقلاب 1979به دست آوردند؟
از ورای تامل در اين پرسشها و نيز با نگاهی به روند تحول ايران در دهه های اخير، در این نشست با همراهی شهلا شفیق به تفکر در مقولات سکولاريزم و لائيسته می پردازيم .
شهلا شفيق نويسنده و پژوهشگر، دکترای علوم انسانی دارد. تز دکترای او در باره ” اسلام سياسی ، جنسيت و جنس گونگی” جايزه معتبر لوموند در پژوهش های آکادميک را دريافت کرده است. او از سال 1982 در فرانسه زندگی می کند و به کار ترويجی در زمينه مناسبات بين فرهنگی اشتغال دارد.
نوشته های شهلا شفيق جستارهای پژوهشی و آثار ادبی ( داستان کوتاه و رمان) را در بر می گيرد . شهلا به زبان فارسی و فرانسه می نويسد و کتابنامه اش تاکنون شامل آثاری به اين دو زبان است. برای آشنائی با اين کتاب ها و نيز مقالات شهلا شفيق می توانيد به سايت او مراجعه کنيد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This