نشست ۱۸۴: اقتصاد سیاسی قدرت تخریبی

موضوع علم اقتصاد مطالعه آن بخش ازفعالیت های انسانی است که شامل تولید ،توزیع،مبادله ومصرف کالاها و خدمات میگردد.
اقتصاد بخش های مهمی از جهان از جمله ایران به شدت از شکلهای گوناگون فعالیت های تخریبی(مانند جنگها،جنگهای داخلی،تحریم های اقتصادی،فرارمغزها)تاثیر می پذیرد. عملأ اقتصاد در همه اشکال کمکش ها،از جنگ های داخلی در افریقا تا بهار عربی،از شورش جوانان در حومه های پاریس تا قیامهای شهری در لندن و آتن ،حضور دارد .با این حال تا همین اواخر کشمکش های اجتماعی در اقتصاد استاندارد غالبأ نادیده گرفته شده است .پرسش این است که تاثیر قدرت تخریبی انسان بر عملکرد اقتصادی چیست.

آقای وهابی از پژوهشگرانی هستند که در این زمینه تحقیق نموده ،علاوه بر نوشته های متعدد، یک شماره از مجله معتبر اقتصاد سیاسی(122) زیر سرپرستی ایشان به این مسئله اختصاص یافته است .

مهرداد وهابی پس از اخذ لیسانس در سال 1981 از دانشگاه شیکاگو ،تحصیلات خود را در فرانسه ادامه داد ودر سال 1989 با درجه خیلی خوب در علوم اقتصادی از دانشگاه پاریس8 فوق لیسانس شد وسپس در سال 1993از تزدکترای خود در علوم اقتصادی در دانشگاه پاریس7 زیر عنوان “اندیشه اقتصادی یانوس کورنای (1955-1984) ؛از اصلاحات اقتصاد سوسیالیستی تا نظریه اقتصاد قحطی” دفاع کرد
آقای وهابی اکنون استاد اقصاد در دانشگاه پاریس 8 میباشند. تجربیات آموزشی آقای وهابی بسیار متنوع است وبه عنوان استاد میهمان در دانشگاه هائی در چین ،کانادا ،سوئیس و روسیه نیز تدریس کرده اند.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf
14, Quai du Louvre
75001, Paris
France
Share This