در صدو پنجاهمین نشست کافه لیت به معرفی کتاب ” جداشده ” که توسط انتشارات هرمتان به زبان فرانسه به چاپ رسیده، با حضور نویسنده می پردازیم.

عیس صفا، نویسنده کتاب. خودش زندگی در ایل را تجربه کرده و با افسانه ها و ادبیات شفاهی ایل بزرگ شده و مجزوب آن شده است.
تحقیقات مردم شناسی در باره ساختار ایل ها کم نیستند. اما آنها خاکستری هستند ، در حالی که زندگی ایل سبز است. متون خاکستری زندگی ایلات را باز مانده ای از دوران کودکی بشر و« ماقبل » تاریخ می دانند که جای آنان در موزه هاست. شاید جای آنان در موزه های تاریخ باشد ، اما هنوزانسانهایی زنده در قلب خود نوستالژی ایل ویران شده را سینه به سینه حفظ می کنند. رمان ” جداشده”، نه بیان این نوستالژی، بلکه عبور از آن است !

نویسنده سبک رئالیسم جادویی را برای رمان انتخاب کرده است. نه به دلیل جایگاه داشتن این سبک در ادبیات مدرن ، بلکه به دلیل اینکه خود زندگی واقعی ایل هم واقعی است و هم جادویی.
نویسنده با زندگی در ایل و حفظ دایمی دنیای فرهنگی آن رابطه ای متفاوت با طبیعت و زمان را در رمان به نمایش می گذارد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This