در دنیای امروز٫ بشر بیش از هر زمان دیگر در شرایط تصمیم گیری سخت قرار می گیرد. در چنین شرایطی روشهایی برای فکر کردن سیستماتیک و انتخاب بهترین راه حل ها وجود دارد.

به مجموعه این روشها ٫ تقکر انتقادی یا Critical thinking می گویند.

علی عطار کارشناس ای-بیزنس و مدیریت از راه دور و بنیان گذار شرکت ریل-تینا میباشد.

(Realtyna.com)

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This