بیش از شش سده از خاموشی حافظ می گذرد. اما حافظ زندگی تاریخی اش را همجنان در جغرافیای فرهنگی ایران تا هنوز و همواره بیش از پیش ادامه داده است.

نخستین شرح بزرگ بر شعر حافظ دویست سال پس از مرگش ، شرح سودی بُسنوی است به زبان ترکی !

سخنگویان بزرگ فرهنگ ایران با فردوسی آغاز می شوند و با خیام ، نظامی ، خاقانی ، عطار و سنایی نشانه گذاری می گردند – تا به مولوی و سعدی برسند و با حافظ ختم شوند و در میان این چهره های جهانی شعر فارسی ، حافظ محرم ترین و محبوب ترین شاعر نسل ها و فصل های میهن ما و حافظه تاریخی ایران است.

ما ایرانیان به عنوان یک ملت در شعر زبان باز کرده ایم : با گاهان زرتشت در اوستا . و شعر فارسی در ایران پس از اسلام مهمترین شناسه و شناسنامه فرهنگی ما تا امروز بوده است و بار هنرهای ممنوع و تاریخ نانوشتۀ ما را نیز به دوش گرفته است.

فردوسی در سدۀ چهارم قمری با سرایش شاهنامه ، بر روی درۀ ژرف جدایی چهارصد سالۀ ایران از فرهنگ و پیشینه تاریخی اش ، پلی گزند ناپذیر ساخت و چهارصد سال پس از او حافظ ، حافظۀ قومی و آئین ها و فرهنگ ملی ما را که باز در زیر آوار فرهنگ اسلام خلافت رنگ باخته بود از نوع جان بخشید چنانکه پس از شاهنامه فردوسی هیچ کتاب شعر به زبان فارسی به اندازه دیوان حافظ از اساطیر و فرهنگ ایران باستان سرشار نیست.

شعر حافظ افزون بر نوازش موسیقایی و سحرآمیزی کلام ، لوح فشرده سرگذشت تاریخی و حافظۀ جمعی ماست. و فراخوانی برای شادخواری ، مهرورزی ، دادپروری ، رواداری مذهبی و پرهیز از دروغ و بیداد و ریاست که ارزشهای انسانی جهانشمول اند.

نعمت آزرم دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه پاریس است. او همچنین بعنوان عضو هیئت علمی بنیاد شاهنامه فردوسی در مفام پژوهشگر ارشد در ویرایش علمی شاهنامه به سرپرستی مجتبی مینوی استاد ممتاز دانشگاه تهران – از پائیز 1351 تا پائیز 1355 – همکاری علمی داشته است .

در کارنامۀ فرهنگی نعمت آزرم بعنوان شاعر میتوان به 16 مجموعه و گزینه شعر و پژوهش های فرهنگی و تاریخی زیر اشاره کرد: – شعر امروز خراسان ، – مقدمه بر حماسه آرش ، – جان و جهان شاهنامه (1356 متن درسی برای دانشگاه آزاد ایران) ، – مسئله ملی در ایران حل شده است ، – ویرایش انتقادی متن کامل شاهنامه فردوسی ، – شیر و خورشید و پرچم ایران ، – و ….

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This