درحکومت های مستبد وخود کامه، بررسی انجمن ها واجتماعات سیاسی سرّی و مبارزاتی، مشکل است. زیرا که رژیم های خود کامه نسبت به این گونه مجافل حساسیت شدید دارند ودربه زوال کشیدن آن ها ومحو و نابودی اعضا یشان، کوچکترین گذشتی ندارند. و به همین دلیل این گونه مجامع دراستتارخویش به شدّت می کوشند. بنا براین «به اعتقاد ما»، درطول تاریخ معاصرکشورما (وحتی درطول تاریخ ایران)، محافل فراوانی ازاین دست وجود داشته اند که هنوز برای پژوهشگران نا شناخته مانده اند وشاید شناسائی آنها هرگزمیسّرنخواهد شد. بویژه دردورۀ اواخرسلطنت ناصرالدین شاه ( که تصادفآ اولین محافل سری شناخته شده نیزدراین دوره پای گرفته است)، تشکیل این گونه مجامع، با عکس العمل شدید شاه مواجه می شده است
برای برسی نقش این انجمنها در پایه گذاری انقلاب مشروطه، بحث را با ماهیت این انجمنها و شکل گیری آنها در برنامه گذشته کافه لیت آغاز کردیم. در این برنامه پس از مروری کوتاه بر برنامه گذشته به بررسی نقش این انجمنهای سری در صدور فرمانهای عدالتخانه و مشروطیت میپردازیم.
( با خلاصه ای از قسمت یکم )

“همراه با دکتر بهزاد کشاورزی”

دکتر بهزاد کشاورزی دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه کان فرانسه و نویسنده‌ کتاب دو جلدی و ۸۰۰ صفحه‌ای “تشیع و قدرت در ایران”

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This