بمناسبت دهمین سالگرد زلزله بم، حسین لطفعلی زاده رییس انجمن امداد بم گزارش مصوری از
برنامه هایی که در بم در راستای توسعه پایدار بانجام رسیده اند را پخش نموده و سپس چگونگی استفاده از امکانات انفرادی وجمعی ایرانیان مهاجر برای پیشبرد توسعه پایدار در ایران و یا جهان را آموزش میدهد،
 

 

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This