نیازهای حرفه ای همزمان با تغییر سن، مکان و موقعیت خانوادگی و یا اجتماعی متحول میشوند
عبور ماهرانه از این تحول نیازمندابزاریست ویژه که شناخت آنها موضوع صحبت حسین لطفعلی زاده مدیر موسسه آموزشهای حرفه ای Institut Regard Persan در پاریس میباشد.
– چرا کاریابی در فرانسه مشکل است؟
– چگونه میتوان راه را برای کسب شغل هموار کرد؟
– نقش مهم شناشنامه حرفه ای (Curriculum Vitae)
– استفاده بهینه از شبکه ارتباطاتی شخصی و اجتماعی
امکانات مالی گسترده ولی کم شناخته شده آموزشی در فرانسه
– آموزش اولیه
– آموزش حین کار
– آموزش خارج از زمان کار
– آموزش تبدیل تجربه به دیپلم

 

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This