انرژی ااکتریکی –برق- یک نیاز اولیه در زندگی مدرن است. تصور زندگی بدون برق برای انسان امروزی غیر ممکن شده است. امروزه قطع برق به مدت تنها یک دقیقه میلیونها دلار زیان اقتصادی به بار خواهد داشت. این انرژی چنان به راحتی در دسترس ماست که کمتر از خود پرسیده ایم منابع انرژی الکتریکی چیست و این انرژی چگونه به خانه های ما منتقل میشود؟ آیا منابع زمین این اجازه را به ما میدهد که همچنان پر سرعت و بی رویه به مصرف این انرژی ادامه دهیم؟ آیا روش تولید انرژی الکتریکی به صورتی که امروزه رایج است آسیبهای محیط زیستی به جا نخواهد داشت؟ آیا نحوه توزیع انرژی و خطوط انتقال برق به اندازه کافی ایمن و کارآمد هستند؟
در این جلسه کافه لیت با آمارهایی در مورد عادتهای روزانه افراد در مصرف این انرژی و منابع و محدودیتهای پیش رو برای تولید این انرژی آشنا خواهیم شد. سپس به بررسی آسیبهای محیط زیست و هزینه های تولید این انرژی پرداخته و در پایان منابع تولید انرژی سبز و پروژه های نوین در این زمینه معرفی خواهند شد.

سخنران این هفته کافه لیت، آقای مهدی مانی می‌‌باشد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This