درحکومت های مستبد وخود کامه، بررسی انجمن ها واجتماعات سیاسی سرّی و مبارزاتی، مشکل است. زیرا که رژیم های خود کامه نسبت به این گونه مجافل حساسیت شدید دارند ودربه زوال کشیدن آن ها ومحو و نابودی اعضا یشان، کوچکترین گذشتی ندارند. و به همین دلیل این گونه مجامع دراستتارخویش به شدّت می کوشند. بنا براین «به اعتقاد ما»، درطول تاریخ معاصرکشورما (وحتی درطول تاریخ ایران)، محافل فراوانی ازاین دست وجود داشته اند که هنوز برای پژوهشگران نا شناخته مانده اند وشاید شناسائی آنها هرگزمیسّرنخواهد شد. بویژه دردورۀ اواخرسلطنت ناصرالدین شاه ( که تصادفآ اولین محافل سری شناخته شده نیزدراین دوره پای گرفته است)، تشکیل این گونه مجامع، با عکس العمل شدید شاه مواجه می شده است
برای برسی نقش این انجمنها در پایه گذاری انقلاب مشروطه، بحث را با ماهیت این انجمنها و شکل گیری آنها آغاز می‌کنیم.

برنامه این هفته توسط دکتر بهزاد کشاورزی ارائه خواهد شد. ایشان دارای مدرک فوق لیسانس روانشناسی اجتماعی و دکترای جامعهشناسی از دانشگاه کان فرانسه هستند. پژوهش های خارج از کشور ایران حول موضوع تشیع و قدرت در ایران بوده که تا کنون دو جلد کتاب در این زمینه منتشر و ده ها سخنرانی در این مورد انجام داده اند
یادآوری می‌کنیم که در سال ۲۰۱۱، دکتر کشاورزی مهمان کافه لیت بودند و در رابطه با ” نقش ترقی خواهان در نهضت تنباكو” اطلاعات ارزشمند خود را با دوست داران کافه لیت به اشتراک گذاشتند.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This