این برنامه تأملی است سمعی و بصری بر زندگی و نوشته های تئاتری صادق هدایت و اقتباس های صحنه ای هنرمندان تئاتر از آثار او. تجزیه و تحلیلی است درباره مبارزه بی امان هدایت بر علیه جهل و خرافات و خرافه پرستی ، ظلم و جور به حیوانات، و بالاخره تجزیه و تحلیلی از عدم برابری زن و مرد، و ظلم و جوری که بر زنان ایران رفته است از طریق نوشته ها و داستانهای او، و اینکه این امر و نقش زن در آثار او چگونه مورد توجه اهل تئاتر قرار گرفته است. این برنامه سمعی و بصری تاکنون با نمایش سه فیلم سه دقیقه ای از تئاترهای اقتباس شده از آثار هدایت و چندین عکس از نمایش های اقتباس شده از هدایت همراه بوده است؛

صدرالدین زاھد زاده ایران است. کار حرفھای تآتر را از کارگاه نمایش، و ھمزمان با تحصیلاتش در دانشکده ھنرھای
زیبای دانشگاه تھران آغاز کرد.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This