این هفته کافه لیت میزبان گرد آفرید بانوی نقال ایرانی‌ می‌‌باشد.

چکیده یی از سرگذشت و فعالیت‌های او:

متولد27ژانویه 1977
تحصیلات:موزه داری
آغاز فعالیت درزمینه ی نقالی و پژوهش میراث معنوی ایران: ۱۳۷۸

نخستین بانویی است که درتاریخ نقالی ایران نقالی حماسی-پهلوانی وپرده خوانی رادرقهوه خانه ها /خانقاهها وزورخانه هاودرمحضرمرشدان ودراویش این سنت آموزش دیده وبه اجراگذاشته است.مرشدانش درخانقاه به شیوه ی سنتی وطی مراسمی عصای نقالی وحکم یا تاییدیه ی نقالی را به او واگذارکردندومرشدان زورخانه هم یکی از قدیمی ترین زنگ های سردم را به اواعطا نمودند.نوآوری گردآفریددرنقالی انتخاب بخش های کارآمد و روزآمد تومارهای کهن نقالی وفنون سخنوری/دوری گزیدن ازحاشیه گویی/تفصیل گویی وزواید این متون/بهره گیری ازنسخه های معتبرشاهنامه وتلفیق سبک های مختلف نقالان وسخنوران تهران و اصفهان است

نقالی درایران نمایشی کهن/حماسی وتک نفره است که قرنها توسط مردان درقهوه خانه ها ویا فضاهای بازاجرامیشده است.گردآفریدسعی کرده باپژوهش/گردآوری وثبت شیوه های مختلف از پیشکسوتان این هنر سنتی درقهوه خانه ها/خانقاهها وزورخانه ها وبرگزاری اجراهای گسترده درسرتاسرایران وخارج ازکشور/ این نمایش آیینی -ملی رازنده نگه دارد

ازدیگرفعالیت های وی
تالیف کتاب ومقالات مختلف پژوهشی
برگزاری کارگاههای آموزشی گسترده درموسسات/دانشگاهها ومدرسه ها ویژه ی کودکان /نوجوانان وبزرگسالان
برگزاری یک دوره ی نقالی به عنوان واحددرسی دردانشگاه هنرهای زیبا(دانشگاه تهران
سالهابرنامه سازی برای رادیوهاوتلویزیون های داخلی وبرون مرزی درزمین شاهنامه ونقالی /آیینها وجشنهای ملی/میراث فرهنگی وفرهنگ عامه
ازفعالان حمایت ازطبیعت وهمکاری بادفترمحیطزیست سازمان ملل وفراکسیون محیط زیست (گرین )پارلمان اروپا

نقال و پژوهشگر شاهنامه
سردبیر فصلنامه ی فرهنگی مهرگیا در کالیفرنیا

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This