در زندگی مدرن امروزی ٫ استرس به روندی روزمره در زندگی ما بدل شده است . ارتباطات وسیع ٫ تعهدات بیشتر باعث شده است که استرس روندی غیر قابل کنترل در جوامع امروزی به خود بگیرد و به یکی از معضلات مدیریتی و شخصی تبدیل شود. مدیریت استرس در دو مبحث کلی سازمانی و شخصی بررسی می شود که در این جلسه تکتیکهای مدیریت استرس شخصی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

علی عطار کارشناس ای-بیزنس و مدیریت از راه دور و بنیان گذار شرکت ریل-تینا میباشد.

(Realtyna.com)

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This