در این جلسه کافه لیت داود پیرا مروری خواهد داشت بر مکانیزمهای بازی شطرنجٍ، تعیین استراتژی و تحلیل وضعیت بازی.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This