نیازهای حرفه ای همزمان با تغییر سن، مکان و موقعیت خانوادگی و یا اجتماعی متحول میشوند.
پاسخگویی به این نیازها و عبور ماهرانه از این مراحل نیازمند شناخت ابزارهایی است ویژه که موضوع بحث این هفته کفه لیت خواهد بود.
سخنران این جلسه حسین لطفعلی زاده مدیر موسسه آموزشهای حرفه ای Institut Regard Persan در پاریس میباشد.

موضوعاتی که درباره آن صحبت خواهد شد در دو بخش پاسخ به سوالات متداول و امکانات موجود در فرانسه خواهد بود.
موضوعاتی از قبیل:
– چرا کاریابی در فرانسه مشکل است؟
– چگونه میتوان راه را برای کسب شغل هموار کرد؟
– نقش مهم شناشنامه حرفه ای (Curriculum Vitae)
– استفاده بهینه از شبکه ارتباطاتی شخصی و اجتماعی

و در بخش دیگر شناخت امکانات مالی گسترده ولی کم شناخته شده آموزشی در فرانسه
– آموزش اولیه
– آموزش حین کار
– آموزش خارج از زمان کار
– آموزش تبدیل تجربه به دیپلم

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This