نشست ١٨١: نگاهی بر تاریخ ادیان زرتشتی و مانوی

زرتشتی دین پندارنیک، گفتار نیک، کردار نیک. دین کهن به قولی هفت هزار ساله و به قولی سه هزار ساله، دین پیامبر اهریمن و اهورا مزدا.
مانوی دین پیامبر نگارگر، پیغمبر آخر، دین سیطره یافته از غرب تا فرانسه و از شرق تا به چین، دین پیوند دهنده ادیان پیشین.
اما براستی از کدامیک شواهد تاریخی مستندتری در دسترس است؟
کدامیک به عنوان یک دین ساختار یافته و زودتر از آن یکی پدیدار می شود؟
کدامیک منابع مکتوب تری برای آیندگان به جای میگذارد؟
کدامیک از آن دیگری تاثیر میگیرد؟
برای بررسی تاریخی مباحث یاد شده پای گفتار ضیا صدرالاشرافی در کافه لیت این هفته می نشینیم. وی متولد سال 1324، تعلیم و پرورش یافته و تحصیل کرده در شهر تبریزاست. از نوشته های ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-“کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان” در تریبون شماره 2 تا 6 چاپ سوئد است که جداگانه در ایران هم از طرف انتشارات اندیشه نو چاپ گردید.
ـ “خط و تغییر خط در سرزمین ایران و زبان مشترک و زبانهای مادری” از شماره 186ـ172 روزگار نو در پاریس
ـ “روحانیت با جامه و لباسی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر” ـ روزگار نو، شماره مسلسل 229
ـ “به شهادت تاریخ هیچ قوم و ملتی ‘بافته جدا بافته نیست’ ” ـ روزگار نو
ـ افتخار نژادی و افتخار انسانی

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This