“نشست ۱۹۶: نشستي پيرامون كتاب “تئاتر و سينماي آربي اُوانسيان

کتاب دو جلدی “تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان” حاصل سالها پژوهش مجید لشکری پیرامون بخشی گمشده از تاریخ هنر و فرهنگ ایران است. پژوهشی که پس از انتشار، به عنوان تحقیق برتر سال ۱۳۹۴ توسط انجمن نویسندگان و منتقدان خانه تئاتر برگزیده شد.
کافه لیت، این هفته میزبان آربی اُوانسیان، کارگردان تئاتر و سینمای نوین و مجید لشکری، پژوهشگر و فارغ التحصیل تئاتر و سینما است. موضوع نشست، معرفی و چگونگی شکل گیری این کتاب و گفتگويي پيرامون ویژگی های کاری آربی اوانسیان می باشد.
آربی اُوانسیان درباره این کتاب میگوید:
«اثر مجيد لشکري يک برش از تاريخ را به زندگي بازگرداند. معتقدم ويژگي تئاتر اجراي زنده آن است، بنابراين با توجه به اين فکر و انديشه هيچ آرشيوي از آثارم جمع آوري نکردم، اما لشکري با جستوجوي ده ساله خود اين مطالب را جمع آوري کرد؛ اين کوشش برايم بسيار ارزشمند بود»

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf 14, Quai du Louvre 75001, Paris France
Share This