نشست ۱۵۱: تفکر انتقادی

در دنیای امروز٫ بشر بیش از هر زمان دیگر در شرایط تصمیم گیری سخت قرار می گیرد. در چنین شرایطی روشهایی برای فکر کردن سیستماتیک و انتخاب بهترین راه حل ها وجود دارد. به مجموعه این روشها ٫ تقکر انتقادی یا Critical thinking می گویند. علی عطار کارشناس ای-بیزنس و مدیریت از...

read more

نشست ۱۲۴: ادویه باز

.این هفته کافه لیت میزبان خانم بی‌‌بی کسرایی می‌‌باشد Bibi Kasrai is currently the Founder and CEO of Harvard Cookin’ Girl- an event company at the nexus of education and nutrition and is dedicated to teaching children and adults how to prepare and enjoy healthy food....

read more

نشست ۱۰۴:مکانیزم بازی شطرنج

در این جلسه کافه لیت داود پیرا مروری خواهد داشت بر مکانیزمهای بازی شطرنجٍ، تعیین استراتژی و تحلیل وضعیت بازی. facebook Café du Pont Neuf 14, Quai du Louvre 75001, Paris...

read more

نشست ۱۰۱: کاریابی، حفظ، ایجاد، پیشبرد و تغییرشغل با کمک آموزش و ارتباطات شبکه ای

نیازهای حرفه ای همزمان با تغییر سن، مکان و موقعیت خانوادگی و یا اجتماعی متحول میشوند. پاسخگویی به این نیازها و عبور ماهرانه از این مراحل نیازمند شناخت ابزارهایی است ویژه که موضوع بحث این هفته کفه لیت خواهد بود. سخنران این جلسه حسین لطفعلی زاده مدیر موسسه آموزشهای حرفه...

read more