در این جلسه داود پیرا به بررسی تغییر شرایط سیاسی اجتماعی قرن هشتم در شهر شیراز و تاثیر آن بر نگاه و شعر حافظ می پردازد. این جلسه، همراه خواهد بود با خواندن غزلیاتی برگزیده از اشعار حافظ.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This