مهمان این برنامه کافه لیت، شاهرخ مشکین قلم، قصد دارد سری به هفت منظومه ادبیات معاصر ایران بزند و “برخوردي نزديك از بُعد چهارم” با این هفت “منظومه نامأنوس” مهدي اخوان ثالث، ايرج ميرزا، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، ابوتراب جلّي، پرويز ناتل خانلري، و محمد حسين علي آبادي داشته باشد. وی قطعاتی را که از این منظومه ها در نظر گرفته است خواهد خواند و به نقد و بررسی آنها خواهد پرداخت. و در پایان نشست نیز از منظومه ایرج بعنوان “انقلابی ادبی” یاد خواهد کرد و شرحی خواهد داد از چگونگی به روی صحنه بردن این “عارف نامه”.

Café du Pont Neuf

Café du Pont Neuf

14, Quai du Louvre

75001, Paris

France

Share This